مطالب جدید و خوب همه جور مطالب رو میتونید تو این وبلاگ پیدا کنید و حمایت یادتون نره ! هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید برای ما ارسال فرمایید ... http://pooyakm.mihanblog.com 2020-05-28T07:01:28+01:00 text/html 2018-02-04T08:25:56+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم خرید و فروش کتاب http://pooyakm.mihanblog.com/post/105 <div><font size="4" color="#ff0000">مرجع خرید و فروش انواع کتاب های دست دوم و نو : درسی ، کنکوری ، داستان ، آموزشی ، زبان ، علمی ، رمان و ...</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><font size="4">&nbsp;رایگان&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><span style="font-size: large;">&nbsp;کتاب خود را در کانال زیر بگذارید و بفروشید :&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></font><font style="text-align: center;"><font color="#33ffff"><a href="https://telegram.me/forousheketab" target="_blank" title="خرید و فروش کتاب"><font size="5">ورود به کانال</font></a><font size="5">&nbsp;</font></font></font><font size="4" style="text-align: center;">&nbsp;</font></div> text/html 2017-11-11T18:55:06+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم عکس های متن دار http://pooyakm.mihanblog.com/post/101 <font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#ffcc33"><b>عکس های متن دار انگلیسی به همراه ترجمه در کانال زیر&nbsp;</b></font><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#ffcc33">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/yadgiriezaban" target="_blank" title="یادگیری زبان "><font size="5" color="#ff6666">یادگیری زبان</font></a></div> </div> text/html 2017-11-08T05:55:52+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم گذشته استمراری http://pooyakm.mihanblog.com/post/99 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><b>جلسه چهارم :&nbsp; گذشته استمراری&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">برای بیان عملی که در گذشته&nbsp; در یک بازه ی زمانی خاص انجام&nbsp; شده است .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">* در ترجمه ی&nbsp; گذشته استمراری&nbsp; از "داشتن"&nbsp; استفاده میکنیم. مانند :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.She was playing</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">او داشت بازی می کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I was watching television yesterday</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من دیروز داشتم تلویزیون تماشا می کردم .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.This time last&nbsp; year I was traveling to Shiraz</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><font color="#ff9900">پارسال این موقع من در حال سفر به شیراز بودم.</font></span></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*ساختار&nbsp; گذشته استمراری همانند ساختار حال استمراری می باشد با این تفاوت که به جای am , is , are باید متناسب با ضمیرمان از Was , were استفاده نماییم .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*برای منفی کردن گذشته استمراری کافیست بعد از Was , were حرف not را اضافه کنیم :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I wasn't going there</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من در حال رفتن به آنجا نبودم.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*برای سوالی کردن گذشته استمراری جای was , were را با فاعل عوض می کنیم :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">? Were you going there</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">آیا شما در حال رفتن به آنجا بودین؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">گذشته ساده و استمراری در یک جمله :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">? I was washing dishes when the phone rang&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من داشتم ظرف ها را می شستم که تلفن زنگ زد .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">. Sara saw her husband when she was walking home</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">سارا شوهرش را دید موقعی که داشت به خانه می رفت.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">ادامه گرامر در کانال زیر :</font></div><div><font color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><a href="Telegram.me/yadgiriezaban" target="_blank" title=""><font size="4" color="#ff9900">Telegram.me/yadgiriezaban</font></a></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2017-11-06T17:59:47+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم گذشته ساده http://pooyakm.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">جلسه سوم : گذشته ساده</font></b></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">هر گاه بخواهیم عملی را که در گذشته انجام شده و یا اتفاق افتاده است را بیان کنیم باید از گذشته ساده استفاده کنیم .&nbsp; زمان گذشته همانند زمان حال دارای دو نوع گذشته ساده و گذشته استمراری میباشد.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">I watched television yesterday</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من&nbsp; دیروز تلویزیون تماشا کردم .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">They went to the party last week</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">آن ها هفته ی پیش به مهمانی رفتند.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">افعال به دو نوع با قاعده و بی قاعده تقسیم میشوند :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">برای بیان فعل با قاعده در زبان گذشته ساده فقط کافیست به آن ed اضافه نماییم :&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" style="direction: rtl;" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" style="direction: rtl;" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">start&nbsp; ==&gt; started</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">stay ==&gt; stayed</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">dance ==&gt; danced</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">help ==&gt; helped</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">برای بیان افعال بی قاعده در زبان گذشته ساده باید آن ها را حفظ کنید .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">مانند :</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">take ==&gt; took</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">give ==&gt; gave</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">do ==&gt; did</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">sing ==&gt; sang</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">به مثال زیر توجه نمایید :</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">&nbsp;!Yesterday I took shower and brushed my teeth</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من دیروز حمام کردم و دندان هایم را مسواک زدم !</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">* برای سوالی و منفی کردن افعال گذشته&nbsp; ساده از did استفاده می کنیم و همچنین زمان فعل جمله را به حال تبدیل میکنیم .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">نحوه ی منفی کردن جملات گذشته ساده :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">قسمت اول فعل + did not + فاعل</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">!I didn't watch television yesterday</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*دقت داشته باشید که زمان فعل watch حال ساده میباشد .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">نحوه ی سوالی کردن جملات گذشته ساده :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">قسمت اول فعل + فاعل + did</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">!Did you give me your pen&nbsp; yesterday</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*دقت داشته باشید که زمان فعل give حال ساده میباشد .</font></div> text/html 2017-11-02T06:30:00+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم حال استمراری http://pooyakm.mihanblog.com/post/93 <div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><b>جلسه&nbsp; دوم :&nbsp; حال استمراری&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">حال استمراری&nbsp; زمانی به کار میرود که در زمان حال عملی به صورت تکرار شونده انجام میشود&nbsp; یعنی&nbsp; عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">I am going to the party</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">من دارم به مهمانی میروم .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">he is doing his homework</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">او دارد تکالیفش را انجام میدهد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">?Are you drinking water</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">آیا شما دارید آب مینوشید؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">*در ترجمه ی حال استمراری&nbsp; متناسب با ضمیرمان از فعل داشتن&nbsp; استفاده مینماییم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">* توجه نمایید که حال استمراری را با حال ساده اشتباه نگیرید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">ساختار حال استمراری :</font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">subject + am , is , are + verb + ing&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">منظور از subject نهاد و منظور از verb فعل میباشد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">*برای منفی کردن جمله باید not را بعد از&nbsp; am , is , are اضافه کنید .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">مثل :</font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">?Why aren’t you studying now</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff9900">چرا شما الان درس نمیخوانید؟</font></div></div> text/html 2017-10-31T06:30:00+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم حال ساده http://pooyakm.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><b>جلسه اول :&nbsp; حال ساده&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">از حال ساده برای اتفاقاتی که بصورت عمومی و یا بصورت مکرر اتفاق می افتد استفاده میشود.&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">به مثال های زیر توجه کنید :</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I&nbsp; wash my car once a month</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من یکبار در ماه ماشینم را می شویم.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I live with my parents</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من با خانواده ام زندگی میکنم .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I like tea</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من چای دوست دارم.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">ساختار حال ساده :&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">قسمت اول فعل + فاعل</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*توجه داشته باشید برای سوم شخص باید حرف s را به فعل خود اضافه نماییم . مانند :&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.He works at home</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">او در خانه کار میکند .&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">*در زمان حال ساده از قیود تکرار always , usually, never , often ,sometimes&nbsp; استفاده می شود. مانند :</font></div><div style="text-align: left;"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">.I usually drive to work&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff9900">من معمولا با ماشین به سرکار می روم .</font></div> text/html 2017-10-30T14:26:22+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم دانستنی های جالب درباره ی سریال بازی تاج و تخت http://pooyakm.mihanblog.com/post/90 <div><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><span style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff9966">۱-بازیگر ایمون تارگرین در زندگی واقعی اش نابینا است</font></b></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://obs.line-scdn.net/0m0e1aadd21b6d1730606e75137a70602b396f646825472d19137b3d397d2c3f366a333c6573303c073e2e33346e/w580" alt="ایمون تارگرین"></div><span style="text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style=""><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></span></div><font color="#66cccc">«پیتر واگان» ، بازیگر “استاد ایمون” در سریال «بازی تاج و تخت» تا حدود زیادی نابینا است! در خود این مجموعه ، تارگارین پیر قدیمی ترین فرد در گروه نگهبانان شب است. او خودش رو از جنگ و سیاست های هفت پادشاهی دور کرده است و دوست دارد به دور از حکومت های هفت پادشاهی زندگی کند. علاوه بر این مجموعه تلویزیونی معروف ، واگان در سریال های مشهور دیگری حضور داشته است و مدت زیادی است که در حرفه بازیگری است. در سال ۲۰۰۷ مجله “شراپشایر&nbsp;” مصاحبه ای رو با این بازیگر انجام داده است. او در این مصاحبه گفته که تا زمانی که زنده باشه دوست داره در این حرفه مشغول به کار باشه. او همچنین می گوید: ”&nbsp;تا زمانی که تو سالم و سرحال برای ادامه دادن هستی، و پیشنهاد بهت داده میشه ، ادامه بده …” او در سال ۱۹۲۳ به دنیا آمده است. زمانی که این مصاحبه از اون گرفته شد ، او ۸۴ ساله بود. او هم اکنون ۹۱ سال سن دارد و هنوز حرفه بازیگری را ادامه می دهد.</font></font></span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></span></div><div><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" style="direction: rtl;" color="#ff9966">۲- همه ی شمشیر های سریال واقعی هستند!</font></strong></p></div><div><font size="2" color="#66cccc"><br></font></div><div><span style="text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="2" style="" color="#66cccc">این مطلب جالب رو شاید خیلی ها ندونن. شاید شما هم فکر کنید که شمشیر هایی که در فیلم مورد استفاده قرار میگیره ، پلاستیکی باشه و رنگ شده است. اما با کمال تعجب سازندگان این سریال اصرار داشتند تا یک آهنگر واقعی ، این شمشیر هارا بسازد. “تونی سواتون” استاد آهنگر معروف آمریکایی است که در ویدیو هایی که در شبکه “یوتیوب” با نام «Man at Arms» منتشر کرده است ، چگونگی ساخت شمشیر های “جیمی لنیستر”&nbsp; را نشان می دهد. این آهنگر تا به امروز حدود ۳۰۰ شمشیر برای این مجموعه ساخته است که ابتدا با یک قالب این شمشیر هارا می برد و در یک کوره ۱۵۰۰ درجه ای شمشیر را قرار می دهد تا ذوب شود و شکل بگیرد.</font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br></span></div><div><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" style="" color="#ff9966">۳- جان اسنو هیچوقت نمی تواند از دیوار بالا برود</font></strong></p><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTChY-U-7mXP6zYHp43qL85vBZ04ismLxDI-yVqPJ5ABH5NBnWY" alt="جان اسنو"></p><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></p><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" style="" color="#ff9966">۴- بیشترین سریال با دانلود غیر قانونی است.</font></strong></p></div><div><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff9966"><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; font-weight: normal; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></p><p style="box-sizing: content-box; margin: 5px; padding: 0px; font-weight: normal; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;"><strong style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" style="">۵- حتی لباس ها هم حرفی برای گفتن دارند!</font></strong></p></font></strong></div> text/html 2017-10-29T18:28:20+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم استیکر تلگرام http://pooyakm.mihanblog.com/post/89 <font size="4" color="#ff9966">اگر نیاز به استیکر تلگرام برای کانال و یا گروه خود دارید ما استیکر مورد نظر شما را میسازیم .</font><div><span style="color: rgb(255, 153, 102); font-size: large;">به لینک زیر پیام بدهید :</span><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="https://telegram.me/pooyakm" target="_blank" title="" style="">استیکر</a>&nbsp;</font></div></div></div> text/html 2017-10-25T14:55:37+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم اطلاعات عمومی http://pooyakm.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi73qKtg4zXAhUDbFAKHW7hCocQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.teyfnama.ir%2F9036%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%25BE-%25DA%2586%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C-%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-1395-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%259F.html&amp;psig=AOvVaw2HWp2KvLyNlzUCb9KO-GxH&amp;ust=1509029562107988" alt="اسنپ"></div><font size="4">آیا میدانستید&nbsp;</font><div><font size="4">اسنپ ۷ میلیون کاربر فعال، ۷۰۰ هزار سفر در روز و‌ در ۷ شهر ایران حضور دارد ؟؟؟</font><div><font size="4">&nbsp;بنا بر این آمار، اسنپ هفتمین سامانه آنلاین تا</font><span style="font-size: large;">کسی در دنیاست.</span></div></div> text/html 2017-10-25T14:43:27+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم زبان انگلیسی http://pooyakm.mihanblog.com/post/86 <b><font size="4" color="#ff9966">سلام دوستان عزیزم یه کانال داخل تلگرام زدم برای یادگیری زبان هستش تدریس زبان به صورت خصوصی هم دارم .</font></b><div><b><font size="4" color="#ff9966">خوشحال میشم یه سر به کانالم بزنید ...</font></b></div><div><b><font size="4" color="#ff9966">آدرس کانال :&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><a href="https://telegram.me/yadgiriezaban" target="_blank" title=""><font size="4"><b>https://telegram.me/yadgiriezaban</b></font></a></div> text/html 2017-09-19T16:49:03+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم اسکن مدارک http://pooyakm.mihanblog.com/post/85 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><i><font color="#ff9966">برای اسکن مدارک خود برای ثبت نام در دانشگاه و ... بر روی گزینه ی زیر کلیک نمایید :</font></i></b></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/pooyakm" target="_blank" title="" style=""><font size="5">اسکن</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666">* هزینه ی هر صفحه از اسکن 1000 تومان میباشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666"><br></font></div> text/html 2017-09-02T06:04:29+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم بستنی http://pooyakm.mihanblog.com/post/84 <b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font color="#ff6666">بستنی&nbsp;نوعی&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%B1" title="دسر" style="color: rgb(255, 102, 102); text-decoration-line: none; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دسر</a><font color="#ff6666">&nbsp;منجمد است، که باید شامل حداقل ۱۰٪ چربی&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)" title="شیر (خوراکی)" style="text-decoration-line: none; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff6666">شیر</font></a><font color="#ff6666">&nbsp;باشد. مقدار این چربی می‌تواند از ۱۰ تا ۱۶ درصد تغییر یابد که معمولاً بستنی‌ها حاوی ۱۴٪ چربی شیر هستند</font><span style="color: rgb(255, 102, 102); white-space: nowrap;">&nbsp;،</span><font color="#ff6666">&nbsp;همچنین بستنی می‌تواند شامل دیگر انواع&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA" class="mw-redirect" title="لبنیات" style="color: rgb(255, 102, 102); text-decoration-line: none; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff6666">لبنیات</font></a><font color="#ff6666">&nbsp;مثل&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87" title="خامه" style="color: rgb(255, 102, 102); text-decoration-line: none; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff6666">خامه</font></a><font color="#ff6666">&nbsp;باشد که به همراه مواد شیرین‌کننده و طعم‌دهنده تهیه می‌شود. اولین کارخانه صنعتی بستنی‌سازی جهان در سال ۱۸۵۱در&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF" title="مریلند" style="color: rgb(255, 102, 102); text-decoration-line: none; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff6666">مریلند</font></a><font color="#ff6666">، کار خود را آغاز نمود.</font> </font></b><div><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="هخامنشیان" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">ایران باستان</font></a>، مردم افشره انگور را روی مقداری برف در کاسه‌ای می‌ریختند و آنرا به عنوان دسر، مخصوصاً هنگام گرمی هوا صرف می‌کرده‌اند. برف یا از زیرزمین‌های سردی به نام&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86" title="یخدان" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">یخچال</font></a>، یا از برف باقی‌مانده بر روی کوه‌های اطراف پایتخت تابستانه،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87" title="هگمتانه" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">هگمتانه</font></a>، برداشت می‌شده است.<span style="white-space: nowrap;"> </span>مصرف این خوراکی با نام برف و شیره حتی تا اوایل دهه شصت هم در ایران مرسوم بوده است.</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">اولین مغازه بستنی فروشی در آمریکا در سال ۱۷۷۶ در نیویورک شروع به کار کرد. مهاجران آمریکایی اولین کسانی بودند که اصطلاح ice cream را به کار بردند. اصطلاحی که در ابتدا iced cream بود و بعدها بصورت ice cream کوتاه شد. هم چنین Burt Baskin و Irvine "Irv" Robbins دو برادرخوانده بودند، که برای اولین بار در کالیفرنیای آمریکا فروشگاه‌های Baskin-Robbins را راه‌اندازی کردند؛ که فروشگاه‌های این دو برادر در کالیفرنیا معروف شد.</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">در سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه ساختن بستنی در ایران متداول شد و معروف‌ترین بستنی فروش بعدی تهران یعنی ممدریش بستنی خامه‌دار مخصوصی تهیه می‌کرد که در تهران مردم استقبال زیادی از آن کردند.</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><br></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">بستنی دارای تنوع‌های گوناگونی است. مانند بستنی‌های سنتی، بستنی‌های ایتالیایی یا میوه‌ای، میلک شیک‌ها و بستنی‌های یخی.</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">قدمت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%B1" title="دسر" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">دسرهای</font></a>&nbsp;یخی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86" title="چین" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">چین</font></a>&nbsp;به ۴ هزار سال قبل می‌رسد. یک نوع از این دسرها با قرار دادن سنگ نمک و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81" title="برف" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">برف</font></a>&nbsp;در جداره‌های ظروف حاوی شربت تهیه می‌شد (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%DA%A9" title="نمک" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">نمک</font></a>&nbsp;باعث می‌شود دمای یخ‌زدن آب به زیر صفر برسد) و نوع دیگری با قرار دادن شیر،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC" title="برنج" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">برنج</font></a>&nbsp;کاملاً پخته به همراه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87" title="ادویه" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">ادویه</font></a>&nbsp;در داخل برف تهیه می‌شد. بستنی یخی هم با آب‌میوه،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84" title="عسل" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">عسل</font></a>&nbsp;و ادویه درست می‌شد. این دسرهای یخی از مسیرهای تجاری وارد ایران هم شدند. همچنین حدود ۴ هزار سال پیش در ایران دسر یخی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87" title="فالوده" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">فالوده</font></a>&nbsp;با استفاده از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE" title="یخ" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">یخ</font></a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8" title="گلاب" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">گلاب</font></a>، آرد برنج رشته‌ای و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="زعفران" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">زعفران</font></a>&nbsp;و طعم‌دهنده‌های دیگر ساخته می‌شد.</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><br></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font style=""><font color="#ff6666">نوعی بستنی با نام بستنی سنتی یا ایرانی در ایران رواج دارد که دارای طعم&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="زعفران" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">زعفران</font></a><font color="#ff6666">&nbsp;</font></font><font color="#ff6666">و رنگ زرد می‌باشد. این بستنی همراه با خلال پسته و تکه‌های بزرگ خامه‌است و طرفداران زیادی دارد.&nbsp;</font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%AA%DB%8C" class="mw-redirect" title="اکبر مشتی" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#ff6666">اکبر مشتی</font></a><font color="#ff6666">&nbsp;یکی از اولین کسانی بوده که در ایران بستنی فروشی داشته است. بستنی اکبر مشتی با نوع خارجی آن بسیار متفاوت بود. ایرانی‌ها استفاده از گلاب و زعفران را بر ثابت کننده‌ها ترجیح می‌دادند.</font></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><b style=""><font size="3" style="" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">پیش از این بستنی‌های سه رنگ در بسیاری از شهرها رواج داشت که رنگ زرد آن زعفرانی، سفید آن وانیلی و رنگ قهوه‌ای دارچینی بود که توسط استاد بستنی ساز این سه رنگ به هم چسبیده و در ظروف یک بار مصرف فروخته می‌شدند.</font></b></p></div> text/html 2017-09-01T11:26:31+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم پایتون http://pooyakm.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://blog.golden-electronics.ir/uploads/python-programming.jpg" alt="آموزش پایتون"></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>پایتون (به انگلیسی: Python) یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا ، شیءگرا و مفسر است که توسط خودو فان روسوم &nbsp;در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند طراحی شد.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است . کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>بر خلاف برخی زبان‌های برنامه‌نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به‌ویژه زبان‌هایی که از گرامر زبان سی پیروی می‌کنند) در زبان پایتون ازنویسه فاصله و جلو بردن متن برنامه برای مشخص کردن بلاک‌های کد استفاده می‌شود. به این معنی که تعدادی یکسان از نویسه فاصله در ابتدای سطرهای هر بلاک قرار می‌گیرند، و این تعداد در بلاک‌های کد درونی‌تر افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بلاک‌های کد به صورت خودکار ظاهری مرتب دارند.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>پایتون مدل‌های مختلف برنامه‌نویسی (از جمله شیء گرا وبرنامه‌نویسی دستوری و تابع محور) را پشتیبانی می‌کند و برای مشخص کردن نوع متغییرها از یک سامانهٔ پویا استفاده می‌کند.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>این زبان از زبان‌های برنامه‌نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شیءگرا است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>&nbsp;پایتون پروژه‌ای آزاد و متن‌باز توسعه‌ یافته ‌است و توسط بنیاد نرم‌افزار پایتون مدیریت می‌گردد.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b>پایتون اواخر دهه ۱۹۸۰ (میلادی) توسط خودو فان روسومدر مؤسسه ملی تحقیقات ریاضی و رایانه &nbsp;در کشور هلند ایجاد شد. هدف خَودو ایجاد جانشینی برایزبان برنامه‌نویسی ای‌بی‌سی بود که قابلیت پردازشاستثناها را داشته باشد. خَودو طراح اصلی پایتون است و نقش مداوم او در تصمیم‌گیری پیرامون اهداف پایتون، باعث شد که انجمن پایتون به او لقب دیکتاتور خیرخواه جاویدان را بدهد.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff9966"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#ff9966"><b style="">پایتون ۳٫۰ با همان فلسفه ورژن‌های قبل، در حال توسعه یافتن است، بنابراین هر منبعی در فلسفه پایتون، در پایتون ۳٫۰ به خوبی ظاهر خواهد شد. اگر چه، همان‌طور که پایتون روش‌های جدید در برنامه‌ریزی را جمع‌آوری کرده، پایتون ۳٫۰ تأکید زیادی بر از بین بردن ساختارها و ماژول‌های تکراری دارد: «باید یک – و ترجیحاً فقط یک – روش بدیهی برای انجام آن وجود داشته باشد.» با این وجود پایتون ۳٫۰ به ساختار زبان چند نمونه‌ای ادامه خواهد داد. کد نویس‌ها همچنان اختیارات شیء گرایی، برنامه‌نویسی ساخت یافته، برنامه‌نویسی تابعی و دیگر نمونه‌ها را دارند، اما در انتخاب‌های وسیع، جزئیات در پایتون ۳٫۰ آشکارتر از پایتون سری ۲.x هستند.</b></font></div> text/html 2017-08-04T14:57:49+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم انتخاب شغل مناسب http://pooyakm.mihanblog.com/post/78 <div><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><font color="#66ffff"><b style="">این روزها انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت تر شده است. این مساله سه دلیل دارد: اول این که امروزه شغل های خیلی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد، دوم اینکه تعریف شغل های مختلف تغییرپذیرتر هستند و سوم این که سطح توقع خیلی بالا رفته است. اکثر خانم ها و آقایانی که امروز وارد بازار کار می شوند، انتظار دارند که طی زندگی شغلی خود، سه بار یا بیشتر، شغل شان را تغییر دهند. در این مقاله 10 قدم مهم را به شما معرفی می کنیم که برای تغییر شغل باید بردارید تا شغلی که انتخاب می کنید از هر جهت برای تان مفید باشد.</b><br style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><font color="#ff6666"><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">1 – ارزیابی ارزش ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;"><font color="#33ffff">چه چیز واقعا برای تان اهمیت دارد؟ چه چیز سر حوصله تان می آورد؟ چه کاری را آن قدر دوست دارید که اگر برایش به شما دستمزد داده شود، احساس گناه می کنید؟ این سوالات می تواند به شما کمک کند یکی از مهم ترین عناصر انتخاب شغل را پیدا کنید، یعنی ارزش ها. ارزش های شما تکیه گاه احساسی کاری است که انجام می دهید. در شغل هایی که خوب نتیجه می دهند معمولا بین ارزش های شخصی فرد و کاری که انجام می دهند، هماهنگی وجود دارد. جست و جوی کارتان را با ارزیابی ارزش های تان و نوشتن آن بها با دقت و وضوح هرچه تمام تر، شروع کنید.</font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><font color="#ff6666"><span style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">2 – تشخیص مهارت ها و استعدادها</span><br style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;"><font color="#33ffff">مهارت چیزی است که طریق انجام آن را یاد گرفته اید. استعداد چیزی است که با آن به دنیا آمده اید. درک متفاوت بین این دو اهمیت بسیاری دارد. ممکن است در کاری مهارت داشته باشید اما برای تان جالب نباشد. اما این احتمال وجود دارد که اگر استعداد کاری را دارید، بین آن استعداد خاص و ارزش های تان تطابق وجود داشته باشد. این یعنی شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید بسیار بیشتر لذت می برید تا کارهایی که مهارت انجام آن را آموخته باشید.</font></span></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">3 – تعیین اولویت ها</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><font color="#33ffff">همه ما اولویت های خاصی در زندگی خود داریم. در برخورد خود با دیگران، در طرز فکر خود و تصمیم گیری های مان، در ارجحیت دادن به مفاهیم مقابل انسان ها یا برعکس و میزان راحتی خود با ابهامات زندگی. برای خیلی از افراد، این اولویت ها در سطح ناخودآگاه شان عمل می کند اما شدیدا بر عملکرد ما با دیگران تاثیر می گذارد. شاید این سوال ها بتواند رد فم این قضیه کمک تان کند. آیا خودتان را فردی شهودی می دانید؟ آیا رفت و آمدی هستید یا دوست دارید بیشتر در خانه بمانید؟ در رویارویی با تصمیم گیری ها، آیا به واقعیات تکیه می کنید یا احساسات تان؟ پاسخ شما به این سوالات شمار ا به کاری که انجام دهید نزدیک تر می کند.</font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">4 – تجربه</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><font color="#33ffff">هیچ جایزگینی برای تجربه وجود ندارد. هرچه بیشتر بهتر است. می توان گفت تقریبا همه مشاغل از بیرون، متفاوت از درون آن به نظر می رسند. اگر به تازگی وارد بازار کار شده اید یا می خواهید شغل تان را تغییر دهید، با افرادی صحبت کنید که در آن شغل دست دارند. شغلی در آن زمینه یا صنعت برای خود پیدا کنید و مطئن باشید همانی خواهد بود که همیشه می خواستید. و به هیچ وجه فقط به یک تجربه کاری تکیه نکنید. تا آن جا که می توانید در زمینه کاری خود، تجربه بیندوزید. باتجربه خواهید فهمید که کاری به دردتان می خورد و با ارزش ها و اولویت های تان جور است یا نه.</font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">5 – تخصص اندوزی</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#33ffff"><span style="text-align: justify;">در این دنیای مملو از اطلاعات تکنیکی، فشار زیادی برای تخصصی کردن علوم یعنی بیسشتر و بیشتر دانستن درمورد یک رشته محدود است. این خطرناک است، چون این احتمال وجود دارد که شدیدا از رده خارج شوید. خیلی افراد کارشان را به این علت از دست می دهند که به تدریج دیدی کانونی نسبت به شخص یا چیزی که هستند و توانایی های شان پیدا می کنند. بحث قدیمی تخصص گرایی مقابل کلی گرایی این روزها نامی تازه گرفته است: متخصص کلی گرا. یعنی کسی که باوجود داشتن شمای کلی از کار، در زمینه های مختلفی از آن تخصص پیدا کرده است. این روزها سواد به این گفته می شود. این که تا می توانید درمورد موضوعی که دسوت دارید در زمینه کاری تان اطلاعات جمع کنید و مقصد و هدف آن رشته را دنبال کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">6 – در اولین شغل، اول تجربه بد پول</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#33ffff"><span style="text-align: justify;">شاید با معدل خیلی بالا از دانشگاه فراغ التحصیل شده باشید. اما وقتی می خواهید وارد بازار کار شوید، اولویت ها حرف اول را می زنند. یک راه خوب برای بالا بردن فرصت های شغلی خود این است که از خودتان سوال کنید: «کدام مقام امکان بیشتری برای ام فراهم می کند که در کارم بهترین باشم؟» و شاید آن کار همانی نباشد که حقوق دل خواه تان را به شما عرضه کند.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">7 – انتخاب شغلی که بتوانید 110 درصد به آن متعهد شوید</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><font color="#33ffff">تعهد پایین و عملکرد متوسط این روزها به هیچ وجه قابل قبول نیستند. مشکل این جاست که ممکن است زمانی پی به مفهوم این جمله ببرید که دیگر از کار اخراج شده باشید. پس چطور باید خودتان را محافظت کنید؟ اگر کاری را پیدا کنید که بتوانید 110 درصد به آن متعهد شوید، هیچ وقت با چنین مشکلی مواجه نخواهید شد.</font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">8 – بناکردن سبک زندگی براساس درآمدتان نه توقعات تان</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#33ffff"><span style="text-align: justify;">خیلی از شغل هایی که این روزها دنبال نیروی کار است، وعده می دهد که طی دو سال حقوق میلیونی برای تان درست کند. مشکل این جاست که خیلی از تازه واردان به آن کارها با این ایده وارد آن کار می شوند و خرج و مخارج شان را هم با همان ایده انجام می دهند. یک راه بهتر برای شروع این است که درست از همان آغاز کار، سبک زندگی تان را طوری ساختاربندی کنید که بتوانید 10 درصد از حقوق تان را هر ماه کنار بگذراید. پس انداز عاقلانه همیشه یکی از بهترین راه های پیشرفت بوده است.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">9 – گذاشتن 5 درصد از زمان، انرژی و پول تان برای پیشرفت</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#33ffff"><span style="text-align: justify;">نمی توانید منتظر کارفمای تان بمانید که لقمه را دهان تان بگذارد. نکته این جاست که نمی توانید در این زمینه به او اطمینان کنید. کارفرمایان امروزی می خواهند هر تومانی که از جیب شان بیرون می رود، با چند تومان جایگزین شود. آن ها روی شما سرمایه گذاری می کنند و وقتی بتوانند یک سود فوری و خوب یا نیرو و مهارتی خاص در شما ببینند، سریع دست به کار می شوند. نکته این جاست که نمی توانید روی هیچ کدام این ها حساب کنید. خودتان باید دست به کار شوید و با تلاش زیاد خودتان را جلو ببرید.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#ff6666"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-weight: bold;">10 – تمایل به ایجاد تغییر و تطابق</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#33ffff"><span style="text-align: justify;">اگر مراحل قبلی را که ذکر شد مطالعه کنید، جای تاکید روی هدف را خالی می بینید. دلیل آن این نیست که اهداف اهمیت ندارند. بلکه هدف شما معمولا از همه آن عوامل دیگری که به آن اشاره شد، مثل ارزش ها، مهارت ها، استعدادها و... ناشی می شوند و حتی اگر آن ها را در دفترتان یادداشت کنید یا روی آینه بنتویسید، بازهم نمی توانید نیاز به تغییر و انطباق و سازگاری با شرایط جدید، رشد خودتان و توسعه فرصت های تان را بپوشانید. تفاوت این جا بین «جهت» و «برنامه» است. مورچه برای خود جهتی دارد اما برنامه ندارد. او می داند که کجا می خواهد برود و برای رسیدن به آن جا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. اما آن مورچه این جهت را جایی ننوشته است. فقط با اطمینان کامل می داند که جهت اصلی او به آن سمت است و باید به آن جا برسد. جهت شغلی دنیای امروز هم به همین منوال است.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><b><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">نتیجه گیری کلی برای بهترین شغل این است که اجازه ندهیم تا روزمرگی و احتیاجات زندگی ما را به سمت شغل خاصی هدایت کند. خود ما باید شغلی را انتخاب و برای به دست آوردن، حفظ و ثباتش تلاش کنیم. پس به امید شغل مناسب بی کار نمانید.</span></b></font></font> text/html 2017-08-02T10:26:25+01:00 pooyakm.mihanblog.com پویا خادم فروشگاه محصولات رزینی http://pooyakm.mihanblog.com/post/77 <div><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak" color="#66ffff"><b>مژده به شما دوستان عزیز&nbsp;</b></font></span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#66ffff"><span style="line-height: 26.1000003814697px;"><b>کانالی پر از محصولات هنری و رزینی با قیمت بسیار مناسب&nbsp;</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#66ffff"><span style="line-height: 26.1000003814697px;"><b>یبار دیدنش ضرر نداره &nbsp;</b></span></font></div><div><span style="font-size: large;"><b><br></b></span></div><div><a href="Https://Telegram.me/reezin" target="_blank" title=""><font size="4"><b><div>Https://Telegram.me/reezin</div><div></div></b></font></a></div><div><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak" color="#66ffff"><b>خواهشمندیم لینک کانال را به دوستان خود ارسال نمایید. &nbsp;</b></font></span></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#66ffff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#66ffff"><b>قرعه کشی در کانال به زودی &nbsp;...</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b><br></b></font></div><div><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></b></div>